ให้บุคลากรโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมเปิดดูคำสั่งปฏิบัติหน้าที่วันปิยะมหาราชได้ที่หน้า "ข่าวประชาสัมพันธ์" ของเว็บไซต์ของโรงเรียน
เข้าสู่หน้าหลัก